Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Thái Niên

Thôn Lạng xã Thái Niên - Bảo Thắng - Lào Cai
982178200
lci-baothang-thso1xathainien@edu.viettel.vn